Wat is SQL?

SQL (Structured Query Language) is een programmeertaal die wordt gebruikt voor het beheren en manipuleren van relationele databases. Het is de standaardtaal voor interactie met databases en stelt gebruikers in staat gegevens te definiëren, manipuleren en opvragen die zijn opgeslagen in een relationeel databasebeheersysteem (RDBMS).

SQL biedt een reeks opdrachten en syntaxis voor het uitvoeren van verschillende bewerkingen op de database, zoals het maken, wijzigen en verwijderen van databasestructuren (tabellen, weergaven, indexen), het invoegen, bijwerken en verwijderen van gegevens, en het doorzoeken van de database om specifieke informatie op te halen. .

Enkele veel voorkomende SQL-opdrachten zijn:

SELECT: wordt gebruikt om gegevens uit een of meer tabellen op te halen op basis van gespecificeerde voorwaarden.

INSERT: wordt gebruikt om nieuwe rijen met gegevens in een tabel in te voegen.

UPDATE: gebruikt om bestaande gegevens in een tabel te wijzigen.

DELETE: wordt gebruikt om rijen met gegevens uit een tabel te verwijderen.

CREATE: gebruikt om databaseobjecten zoals tabellen, views en indexen te maken.

ALTER: gebruikt om de structuur van databaseobjecten te wijzigen.

DROP: gebruikt om databaseobjecten te verwijderen.

SQL is een declaratieve taal, wat betekent dat u specificeert welke resultaten u wilt bereiken, en dat het databasebeheersysteem bepaalt wat de meest optimale manier is om de query uit te voeren. Het wordt veel gebruikt in databasebeheer en wordt ondersteund door verschillende databasesystemen zoals MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server en SQLite.

Hoe werkt SQL?

SQL (Structured Query Language) is een taal die is ontworpen om gegevens in relationele databases te beheren en manipuleren. Het biedt een reeks opdrachten en syntaxis voor het uitvoeren van verschillende bewerkingen op de database, zoals het ophalen, invoegen, bijwerken en verwijderen van gegevens.

Bij het uitvoeren van een SQL-query volgt het databasebeheersysteem (DBMS) een algemeen proces dat verschillende stappen omvat:

Syntaxisanalyse: Het DBMS ontleedt de SQL-query om ervoor te zorgen dat deze de juiste syntaxis van de SQL-taal volgt.

Queryoptimalisatie: Het DBMS analyseert de query en bepaalt de meest efficiënte manier om deze uit te voeren. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals indexen, beschikbare bronnen en plannen voor het uitvoeren van query's om de prestaties te optimaliseren.

Queryuitvoering: Het DBMS voert de query uit op basis van het vastgestelde uitvoeringsplan. Het haalt de vereiste gegevens uit de database op door toegang te krijgen tot de relevante tabellen en voert de noodzakelijke bewerkingen uit, zoals het filteren, samenvoegen, sorteren en aggregeren van de gegevens.

Resultatenset: Na het uitvoeren van de query retourneert het DBMS de resultatenset, die de uitkomst van de query is. De resultatenset bevat de gegevens die overeenkomen met de zoekcriteria of de aangebrachte wijzigingen weerspiegelen.

De tabellen in een database worden op een gestructureerde manier opgeslagen om het ophalen en bewerken van gegevens te vergemakkelijken. De gegevens zijn doorgaans georganiseerd in rijen (records) en kolommen (velden), waarbij elke rij een enkele record vertegenwoordigt en elke kolom een specifiek attribuut of stukje informatie over de record vertegenwoordigt[3].

Het is belangrijk op te merken dat de exacte werking en optimalisaties van SQL kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke databasebeheersysteem dat wordt gebruikt, zoals MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, enz. Elk DBMS kan zijn eigen implementatie en optimalisaties hebben voor het uitvoeren van SQL-query's.

Hoe zien SQL-queries er uit?

SQL (Structured Query Language) queries zien eruit als instructies die worden gebruikt om te communiceren met een relationele database. Hier zijn enkele veelvoorkomende SQL-query's en hoe ze eruit zien:

 1. SELECT-query: Dit wordt gebruikt om gegevens uit een database op te halen.

  SELECT column1, column2
  FROM table_name
  WHERE condition;

  Voorbeeld:

  SELECT first_name, last_name
  FROM employees
  WHERE department = 'HR';
 2. INSERT-query: Dit wordt gebruikt om nieuwe gegevens in een database in te voegen.

  INSERT INTO table_name (column1, column2)
  VALUES (value1, value2);

  Voorbeeld:

  INSERT INTO customers (first_name, last_name)
  VALUES ('John', 'Doe');
 3. UPDATE-query: Dit wordt gebruikt om bestaande gegevens in een database bij te werken.

  UPDATE table_name
  SET column1 = value1, column2 = value2
  WHERE condition;

  Voorbeeld:

  UPDATE products
  SET price = 25.99
  WHERE product_id = 101;
 4. DELETE-query: Dit wordt gebruikt om gegevens uit een database te verwijderen.

  DELETE FROM table_name
  WHERE condition;

  Voorbeeld:

  DELETE FROM orders
  WHERE order_id = 123;
 5. JOIN-query: Dit wordt gebruikt om gegevens uit meerdere tabellen te combineren op basis van een gemeenschappelijke sleutel.

  SELECT orders.order_id, customers.first_name, customers.last_name
  FROM orders
  INNER JOIN customers ON orders.customer_id = customers.customer_id;

Dit zijn enkele eenvoudige voorbeelden van SQL-query's. SQL biedt ook meer geavanceerde mogelijkheden, zoals het maken en wijzigen van tabellen, het definiëren van indexen, het instellen van beperkingen en het schrijven van opgeslagen procedures. SQL-query's kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van je database en toepassing.

Geavanceerdere SQL-queries

Geavanceerde SQL-query's kunnen complexer worden naarmate je meer geavanceerde functies en concepten van SQL gebruikt. Hier zijn enkele geavanceerde SQL-query's met bijbehorende termen:

 1. Subquery (Onderzoek in een onderzoek): Een subquery is een query die binnen een andere query wordt uitgevoerd. Het wordt vaak gebruikt om gegevens te selecteren op basis van de resultaten van een andere query.

  SELECT product_name
  FROM products
  WHERE category_id IN (SELECT category_id FROM categories WHERE category_name = 'Electronics');
 2. Aggregatiefuncties (Aggregaties): Aggregatiefuncties worden gebruikt om berekeningen uit te voeren op gegevens in kolommen, zoals SUM, AVG, COUNT, MIN en MAX.

  SELECT AVG(salary) AS average_salary
  FROM employees
  WHERE department_id = 2;
 3. GROUP BY-clausule (Groeperen van gegevens): De GROUP BY-clausule wordt gebruikt om rijen te groeperen op basis van gemeenschappelijke waarden in een of meer kolommen.

  SELECT department_id, AVG(salary) AS average_salary
  FROM employees
  GROUP BY department_id;
 4. HAVING-clausule (Filteren na GROUP BY): De HAVING-clausule wordt gebruikt om voorwaarden te stellen aan gegroepeerde gegevens.

  SELECT department_id, AVG(salary) AS average_salary
  FROM employees
  GROUP BY department_id
  HAVING AVG(salary) > 50000;
 5. UNION-operator (Samenvoegen van resultaten): De UNION-operator wordt gebruikt om de resultaten van twee of meer query's samen te voegen.

  SELECT product_name FROM products WHERE stock_quantity < 10
  UNION
  SELECT product_name FROM backorder_products WHERE ordered_quantity > 50;
 6. Window Functions (Vensterfuncties): Vensterfuncties voegen gegevens uit meerdere rijen samen in een resultaatset en worden vaak gebruikt voor het berekenen van "lopende totalen" en het rangschikken van gegevens binnen groepen.

  SELECT employee_id, salary, 
      SUM(salary) OVER (PARTITION BY department_id ORDER BY hire_date) AS running_total
  FROM employees;

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van geavanceerde SQL-query's en bijbehorende termen. SQL is een krachtige taal met vele mogelijkheden, en de complexiteit van query's kan toenemen naarmate je meer geavanceerde functies en concepten begint te gebruiken om specifieke gegevensbehoeften aan te pakken. Het is belangrijk om de SQL-documentatie en -bronnen te raadplegen om meer te leren over deze geavanceerde concepten en hoe je ze kunt toepassen in jouw specifieke databaseomgeving.

Terug naar categorie
Een ogenblik geduld...